Sở hữu trí tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ Quyền Tác Giả Và Các Quyền Liên Quan

Quyền tác giả và các quyền liên quan

Là hãng luật đi đầu trong lĩnh vực này, InvestConsult đã tư vấn và hỗ trợ thành công cho nhiều khách hàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, trong đó có việc đăng ký Quyền Tác giả và các quyền liên quan.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan;
  • Xây dựng, đàm phán hợp đồng về quyền tác giả và quyền liên quan;

Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan.