Dịch vụ pháp lý

Dịch Vụ Pháp Lý Lao Động

Lao động

Trong quá trình hoạt động, mọi doanh nghiệp đều phải đối mặt với những vấn đề nảy sinh trong quản lý và sử dụng lao động. InvestConsult là công ty luật có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực lao động bao gồm nhưng không giới hạn về tổ chức, quản lý, sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi gồm :

  • Tư vấn phương án quản lý, sử dụng lao động;
  • Tư vấn pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp;
  • Soạn thảo/rà soát nội quy lao động, quy chế tiền lương, thỏa ước lao động tập thể, bộ quy tắc ứng xử, quy chế làm việc, v.v….;
  • Soạn thảo/rà soát hợp đồng lao động, đào tạo nghề, hợp đồng trách nhiệm, hợp đồng bảo mật;
  • Hỗ trợ xin Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài và các giấy phép khác có liên quan đến người lao động;
  • Tư vấn trong việc chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động;
  • Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực lao động.